Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Coaching indywidualny i zespołowy

  /  Coaching indywidualny i zespołowy

POBIERZ OFERTĘ COACHINGU W PDF (kliknij)

Z radością i entuzjazmem zapraszamy Państwa do udziału w innowacyjnej formie wspierania pracy nauczyciela. Z uwagi na nowe okoliczności (reżim sanitarny), a także otwierając się na nowy trend szkoleniowy (realizowany w wielu miejscach w Polsce i za granicą) proponujemy Państwu  spotkania coachingowe, które polegają na indywidualnej rozmowie nauczycieli z coachem (trenerem, szkoleniowcem).

Każda rozmowa z coachem opiera się na poszanowaniu dyskrecji, Państwa czasu oraz z dbałością o komfort emocjonalny. Zależy nam, aby Państwo poczuli jaką wartość wnosi spotkanie coachingowe i jak bardzo różni się od spotkań mających charakter kontroli.

Słów kilka na temat samego coachingu:

Coaching nie jest doradztwem, nie jest mentoringiem i nie jest psychterapią. W coachingu coach pyta, a klient poszukuje odpowiedzi.

Jedna z definicji mówi, że coaching to wspieranie ludzi w osiąganiu tego, co jest dla nich ważne, bez mówienia i robienia tego za nich. Zatem spotkania z Państwem nie będą próbą narzucenia na Państwa gotowych rozwiązań. To będą momenty, w których będziecie Państwo docierać do własnych zasobów i z nich czerpać.

Możliwe cele na poszczególne sesje mogą być związane z Państwa motywacją do pracy, z wypaleniem zawodowym, relacjami czy komunikacją. Ale ostateczny cel na sesję określają Państwo sami w rozmowie ze swoim coachem.

Spotkania będą oparte na zbudowaniu ogromnego poczucia bezpieczeństwa, po sesjach nie będą sporządzane jakiekolwiek raporty, celów na sesję nie pozna Dyrekcja szkoły.

Istnieje możliwość, aby po zakończonych sesjach coachingowych przeprowadzić wspólne szkolenie, którego temat wyłoni się na podstawie przeprowadzonych sesji coachingowych.

O coachingu grupowym….

Dotychczas praca zespołowa nauczycieli w dużej mierze ograniczała się do spotkań podczas rad pedagogicznych. Spotkania te odbywają się najczęściej w formie krótkich burzliwych dyskusji kończących się przegłosowaniem podejmowanych problemów. Taka formuła spotkań nie daje możliwości pełnego wykorzystania potencjału kadry nauczycielskiej. Nie sprzyja też motywacji do działania, gdyż przy takiej formule pracy nie zostają w pełni zaspokajane potrzeby psychologiczne z nią związane – potrzeba autonomii, kompetencji i więzi.

Coaching grupowy to jedno z narzędzi wspierania zmiany związanej z rozwojem, to także pewien styl komunikacji. Koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań dla wybranego problemu, a nie na poszukiwaniu jego przyczyn. Uwaga nakierowana jest na przyszłość, a nie na przeszłość. Natomiast problem zamieniany jest w cel do realizacji.

Jego istotą jest pomoc w pełniejszym wykorzystaniu posiadanej przez zespół wiedzy w środowisku pracy. Wpływa zatem, na poprawę funkcjonowania zespołu, zwiększając motywację do działania jak również efektywność podjętych działań. Nie polega on na uczeniu czegoś nowego. A zatem coaching powinien koncentrować się na wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętności. Zmienia natomiast, jeśli zajdzie taka potrzeba, nastawienia i podejścia w celu udoskonalenia działania. W coachingu używamy języka pozytywów. Pracujemy zgodnie z zasadą: mów, co chcesz uzyskać, a nie czego nie chcesz mieć. Cele formułujemy mówiąc o tym, co moglibyśmy robić lepiej, a nie co robimy źle.

Stosowanie coachingu w szkole w zaproponowanych obszarach może mieć korzystny wpływ dla wszystkich uczestników procesu edukacji w następującym wymiarze:

  1. Szkoły i Dyrektora

– umacnianie wizerunku szkoły, jako organizacji uczącej się ustawiczne doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej budowanie

– rozwijanie kultury współpracy i wzajemnego uczenia się

– wzrost motywacji nauczycieli

 -wzrost motywacji uczniów

– zwiększenie zaangażowania rodziców w działania szkoły możliwość lepszego zgłębienia istoty podejmowanych problemów

  1. Nauczyciela

– rozwój kompetencji własnych

– wzrost motywacji

– nowa postawa wobec ucznia

– profilaktyka wypalenia zawodowego

– wzrost poczucia koherencji

– możliwość pracy w oparciu o nowoczesne narzędzia

– wzmacnianie relacji z uczniami

– koncentracja na mocnych stronach ucznia

– koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemie

  możliwość systematycznej autorefleksji nad jakością własnej pracy

  1. Ucznia

– wzmocnienie poczucia koherencji

– poznanie swoich mocnych stron

– wzrost samooceny

 – wzrost motywacji do nauki

– budowanie relacji z nauczycielem

– wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań problemów/trudności

  1. Rodzica

– zmotywowane do nauki

– dziecko budowanie partnerskiej relacji z nauczycielem

– lepszy przepływ informacji rodzic – szkoła

– zwiększenie zaangażowania w problemy dziecka

– zwiększenie zaangażowania w problemy szkoły

– rozwój własny w zakresie wspierania dziecka w nauce

 

POBIERZ OFERTĘ COACHINGU W PDF (kliknij)

 

ZOBACZ OFERTĘ SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH (kliknij)