Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Lektikon - Kursy i szkolenia

  /  Aktualności   /  Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty (woj. łódzkie i woj. mazowieckie)

Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty (woj. łódzkie i woj. mazowieckie)

Jesteś nauczycielem, doradcą metodycznym, trenerem lub specjalistą świadczącym usługi dla oświaty?
 

Pracujesz/współpracujesz lub pragniesz zacząć współpracę z instytucją systemu wspomagania pracy szkoły (poradnią psychologiczno-pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówką doskonalenia nauczycieli)?
 

Mieszkasz lub pracujesz na terenie woj. łódzkiego lub mazowieckiego?
 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I ZOSTAĆ TRENEREM WSPOMAGANIA OŚWIATY?

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Projekt wpisuje się w Kierunki Rozwoju Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2018 – 2019 

 

Projekt jest zgodny z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych  i Europejskimi Ramami Odniesienia 

 

Udział w projekcie CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Realizator projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.
Partner projektu:  Instytut Nauki Lektikon Radosław Świergosz (organ prowadzący Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon).
 

Jeśli nie jesteś pracownikiem/współpracownikiem publicznej lub niepublicznej instytucji wspomagania pracy szkoły (poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej, instytucji doskonalenia nauczycieli), możesz zadeklarować współpracę z Instytutem Nauki LEKTIKON Radosław Świergosz – partnerem projektu.
Wtedy miejsca w KARCIE ZGŁOSZENIA CZĘŚĆ A dotyczące w/w instytucji – strona 3. (tabela) i 4. (podpis przedstawiciela instytucji) – prosimy zostawić puste.

 

\"\"

Cel główny projektu:  podniesienie kompetencji 170 (136K, 34M) pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. łódzkiego i mazowieckiego w zakresie wspomagania pracy szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową merytoryczną.

 

Formy wsparcia / W ramach projektu dla każdego uczestnika projektu:

1)  Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganiach pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranej przez uczestnika kompetencji kluczowej – do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych: 
1. kompetencje cyfrowe (TIK)
2. kompetencje matematyczno – przyrodnicze
3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych
4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
lub 
6. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego w okresie od stycznia do  września 2019 w wymiarze 70 godz. w podziale na 2 zjazdy (3-dniowy i 4-dniowy), na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER w formach stacjonarnych i e-learningowych.

 

Szkolenia będą odbywać się na 3 poziomach: I etap edukacyjny (klasy I – III), II etap edukacyjny (klasy IV – VIII) i edukacja na poziomie szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych).

ZESTAWY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH OPRACOWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU (prosimy kliknąć w poniższy obrazek)

\"LISTA

 

2) Doradztwo – każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcze w postaci spotkań konsultacyjnych indywidualnych w postaci 18 godz. oraz zespołowego w postaci 18 godz. Celem doradztwa jest wspieranie uczestników szkoleń w prowadzeniu procesu wspomagania pracy szkoły. Doradztwo będzie prowadzone w oparciu o ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. Zakres tej formy wsparcia będzie wynikał z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu i będzie prowadzony z wykorzystaniem takich metod jak: obserwacje koleżeńskie, coaching zespołowy i indywidualny, superwizja, mentoring oraz tutoring. 
Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020.

3) Praca w sieci współpracy  i samokształcenia w okresie od września 2019 do czerwca 2020 dająca możliwość stałej i długofalowej współpracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, która pozwoli uczestnikom projektu na wymianę doświadczeń, zbieranie pomysłów, konsultacje z trenerami i pogłębianie wiedzy na temat poszczególnych kompetencji kluczowych lub wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych. 

W ramach tej formy wsparcia także 2 spotkania stacjonarne po 6 godz. każde.

Wartość projektu: 1 700 568,00 PLN
Dofinansowanie: 1 648 068,00 PLN
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Aby zgłosić swój udział w projekcie, należy przesłać na adres mailowy [email protected] poprawnie wypełnione karty zgłoszenia (CZĘŚĆ A i CZĘŚĆ B) – pliki do pobrania obok.

 

Od 15 grudnia 2018 r. REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM.
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Biuro projektu:

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
ul. Jaracza 74; 90 – 242 Łódź

Koordynator projektu:

Katarzyna Spychalska
tel.: 42 307 29 46
e-mail: [email protected]

Zostaw komentarz