Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników

  /    /  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Nauki Lektikon Radosław Świergosz z siedzibą w Zatorze,  przy ul. Juliusza Słowackiego 15, o nr NIP 551-232-02-94, REGON 121029033, będący organem prowadzącym dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon (zwany dalej Placówką).
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: [email protected] lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest kontakt z Panią/Panem w sprawie szkolenia (e-mail), organizacja i przeprowadzenie szkolenia (imię, nazwisko), w tym wydania zaświadczenia ze szkolenia (data, miejsce urodzenia) i archiwizacja koniecznych dokumentów oraz wysyłanie zaproszeń na kolejne szkolenia organizowane przez Placówkę (adres e-mail).
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Placówkę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i będą one przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
  7. Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tak jak prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.