Image Alt

Rada programowa

O naszej kadrze

Kadrę Placówki stanowi wyspecjalizowane grono ekspertów, posiadających uprawnienia pedagogiczne i duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zarządczej w szkole, a także eksperci niebędący nauczycielami, specjalizujący się w specyficznych, konkretnych dziedzinach (np. I pomoc przedmedyczna, RODO w szkole itp.). Wszyscy eksperci Placówki dbają o wysoką jakość szkoleń, którą stanowią zarówno wiedza merytoryczna i doświadczenie w dziedzinie, którą się zajmują, jak i kompetencje do pracy z osobami dorosłymi (tzw. umiejętności miękkie). Nadzór nad jakością realizowanych form doskonalenia sprawuje dyrektor placówki oraz powołana w 2016 roku Rada Programowa, której głównym celem jest przygotowywanie oferty dostosowanej do potrzeb szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, będących odbiorcami realizowanych szkoleń. Rada programowa zajmuje się wszystkimi kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi, stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego zapotrzebowania na szkolenia dla oświaty. Poprzez pracę zespołową, w którą włączają się również wszyscy specjaliści i inni trenerzy, placówka analizuje wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, a także efektywność swoich działań (ewaluacja wewnętrzna). Instytut Nauki Lektikon działa na zasadach organizacji uczącej się, co przejawia się nieustanną analizą, monitorowaniem, planowaniem i ewaluowaniem działań poszczególnych osób w placówce, a także całego zespołu.

Become-a-teacher-img-1

Rada programowa

Poniżej przedstawiamy sylwetki kilku osób, stanowiących część zespołu. Instytucje zamawiające szkolenie są uprzednio informowane kto z ramienia Placówki będzie prowadził szkolenie. Na wydelegowanie danej osoby wpływ mają przede wszystkim kwalifikacje i kompetencje, stosowne do danego tematu. Więcej o tym w zakładce „Organizacja szkoleń”.