Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Regulamin

  /  Regulamin

Regulamin szkoleń otwartych

realizowanych w ramach działalności

Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon

 

Postanowienia ogólne

 1. Instytut Nauki Lektikon jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, zarejestrowaną pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator.
 2. Organem prowadzącym dla placówki jest Instytut Nauki Lektikon Radosław Świergosz z siedzibą w Zatorze,  przy ul. Juliusza Słowackiego 15, o nr NIP 551-232-02-94, REGON 121029033.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu określają zasady uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez Instytut Nauki Lektikon.
 4. Przez szkolenie otwarte rozumiane są takie szkolenia, konferencje lub inne formy edukacyjne, które są oferowane publicznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.lektikon.edu.pl lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w których udział odbywa się na podstawie zgłoszenia Uczestnika oraz potwierdzenia jego udziału przez Organizatora.
 5. Uczestnikami szkoleń, o których mowa w pkt 4, mogą być osoby fizyczne będące pracownikami placówek oświatowych oraz inne osoby związane z działalnością oświatową, które zostaną zgłoszone na szkolenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zgodnie z wymaganiami podanymi w ofercie lub ogłoszeniu o szkoleniu.
 6. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca zgłoszenia na szkolenie. Zamawiającym może być sam Uczestnik lub jego pracodawca. Zamawiający, który jest pracodawcą może zgłosić jednego lub więcej swoich pracowników jako Uczestników szkolenia.

Zgłoszenia i udział w szkoleniach

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie określonym w ogłoszeniu lub ofercie szkolenia, a następnie otrzymanie potwierdzenia udziału ze strony Organizatora.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  • dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej);
  • dane Uczestnika/Uczestników szkolenia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej);
  • informacje pozwalające zidentyfikować szkolenie, na które dokonywane jest zgłoszenie (tytuł szkolenia, termin, miejsce realizacji);
  • dane niezbędne do wystawienia faktury/rachunku za szkolenie.
 3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz oznacza akceptację jego postanowień, w tym zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 4. Potwierdzenie udziału w szkoleniu jest przekazywane Zamawiającemu i Uczestnikowi poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przekazać ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie późniejszym niż wskazany w punkcie 10 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym lub Uczestnikiem szkolenia.

Ceny i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń są podawane w złotych polskich i obejmują: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia i materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz koszty posiłków (przerwa kawowa i/lub lunch) zgodnie z ofertą lub ogłoszeniem o szkoleniu.
 2. Zobowiązanie dokonania płatności przez Zamawiającego następuje po przesłaniu zgłoszenia.
 3. Zasady dokonywania płatności, w tym ich kwoty, terminy i ewentualne warunki upustów są podawane w ofercie lub ogłoszeniu o szkoleniu.
 4. Organizator ma prawo uzależnić potwierdzenie udziału w szkoleniu od dokonania przedpłaty lub uiszczenia całości opłaty za udział w szkoleniu przez Zamawiającego.

Rezygnacja z uczestnictwa oraz zamiana Uczestników

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa poprzez wysłanie przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej [email protected] wiadomości zawierającej w szczególności:
  • dane Zamawiającego;
  • dane Uczestnika/Uczestników, których dotyczy rezygnacja;
  • informacje pozwalające zidentyfikować szkolenie, którego dotyczy rezygnacja (tytuł szkolenia, termin, miejsce realizacji);
  • dane rachunku bankowego, na które powinny zostać zwrócone środki, jeśli wcześniej dokonano częściowej lub pełnej płatności za szkolenie.
 2. Po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji ze szkolenia Organizator potwierdza wykreślenie Uczestnika z listy uczestników poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.
 3. Zwrot dokonanych wcześniej płatności za szkolenie oraz dochodzenie przez Organizatora opłat za faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem Uczestnika na szkolenie odbywają się według następujących zasad:
  • Jeśli rezygnacji dokonano przynajmniej na 14 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty i nie dochodzi od Zamawiającego żadnych opłat za faktycznie poniesione koszty związane z planowanym udziałem Uczestnika w szkoleniu.
  • Jeśli rezygnacji dokonano przynajmniej na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej kwoty 50% jej wartości oraz ma prawo dochodzenia od Zamawiającego opłaty za faktycznie poniesione przez Organizatora koszty związane z planowanym udziałem Uczestnika w szkoleniu, jeśli potrącona kwota wcześniejszych wpłat Zamawiającego nie pokrywa tych kosztów lub jeśli Zamawiający nie dokonał wcześniejszych wpłat.
  • Jeśli rezygnacji dokonano później niż 3 dni przed terminem szkolenia lub Uczestnik nie wziął udziału w szkoleniu bez poinformowania Organizatora, Organizator ma prawo do zachowania całości wpłaconych wcześniej kwot oraz ma prawo dochodzenia od Zamawiającego opłaty za faktycznie poniesione przez Organizatora koszty związane z planowanym udziałem Uczestnika w szkoleniu, jeśli potrącona kwota wcześniejszych wpłat Zamawiającego nie pokrywa tych kosztów lub jeśli Zamawiający nie dokonał wcześniejszych wpłat.
 4. Zamawiający ma prawo wskazać innych Uczestników szkolenia niż podani w zgłoszeniu. O takiej zmianie Zamawiający informuje Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia.

Zmiany terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca i ceny szkolenia oraz prawo do odwołania szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zwraca on Zamawiającym wniesione przez nich wcześniejsze opłaty w terminie 14 dni od podania informacji o odwołaniu szkolenia lub uzyskania od Zamawiającego informacji o numerze rachunku bankowego, na który powinny zostać przekazane środki.
 3. W przypadku zmiany terminu, miejsca lub ceny szkolenia, Zamawiającym przysługuje prawo do rezygnacji z udziału zgłoszonych przez niego Uczestników w szkoleniu oraz zwrot całości wniesionych przez nich wcześniejszych opłat zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 18 podpunkcie 1).
 4. W sytuacjach, o których mowa w punkcie 18 podpunkcie 2) Organizatorowi nie przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiających opłaty za faktycznie poniesione przez niego koszty związane z planowanym udziałem Uczestników w szkoleniu.
 5. Zapisy punktu 18 nie odnoszą się do Zamawiających, którzy zgodnie z punktem 16 złożyli rezygnację ze szkolenia zgłoszonych wcześniej Uczestników.

Ochrona danych osobowych i wizerunku

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego i Uczestnika/Uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia szkolenia, wydania zaświadczenia oraz archwizacji koniecznych dokumentów.
 2. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w szkoleniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających i Uczestników jest Instytut Nauki Lektikon Radosław Świergosz z siedzibą w Zatorze,  przy ul. Juliusza Słowackiego 15, o nr NIP 551-232-02-94, REGON 121029033, będący organem prowadzącym dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon (zwany dalej Placówką).
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: [email protected]
 5. Celem przetwarzania danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest komunikacja z Organizatorem w celu organizacji szkolenia, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wystawienie zaświadczenia, archiwizacja stosownych dokumentów.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Placówkę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 9. Zamawiający i Uczestnik mają prawo zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tak jak prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Zamawiającemu i Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak zmiany te nie mogą obejmować Zamawiających i Uczestników, których zgłoszenia na szkolenie dokonano przed wejściem w życie tych zmian.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Regulamin sklepu LEKTIKON.edu.pl.

Właścicielem sklepu internetowego jest INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Radosław Świergosz z siedzibą w Zatorze (32-640), ul. Juliusza Słowackiego 15. dane teleadresowe znajdują się w dziale kontakt.
Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony) oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do administratora.

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.lektikon.edu.pl.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane.
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
– indywidualnie dokonując zmiany w „Statusie zamówienia” do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zmówienia
– informując Sklep telefonicznie lub e-mailowo o chęci rezygnacji z zamówienia
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.lub poprzez pobranie załączonego z udostępnionego linku.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego i będzie podawany po złożeniu zamówienia.
Przewidywane ceny:
Kurier przedpłata– 10 zł
Kurier pobranie – 13,55 zł
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy
1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska. Terminy uzależnione od rodzaju jak i miejsca dostawy (dotyczy głównie firm kurierskich).

V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– należność pobiera kurier
– płatność w siedzibie firmy
– przelewem bankowym na konto Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. W czasie trwania PROMOCJI mogą występować w Sklepie dwie ceny na dany produkt. Dla klienta wiążąca jest cena niższa.
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sklepu.

VI. Reklamacje
1. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu – faktura, paragon.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne – ukryte, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych podczas dostawy, klient ma prawo reklamować wadliwy towar tylko w dniu dostawy – informacje o terminie dostarczenia przesyłki dostępne są na stronie firmy kurierskiej, która realizowała przesyłkę. Zgłoszenie uszkodzenia mechanicznego towaru po dniu dostawy nie będą rozpatrywane i będą uważane za bezzasadne z uwagi na użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem. Klient powinien poinformować Sklep o planowanym odesłaniu zamówionego towaru w celu domówienia sposobu wysyłki na adres:
INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Radosław Świergosz z siedzibą w Zatorze (32-640), ul. Juliusza Słowackiego 15
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
6. Termin realizacji reklamacji wynosi 14 dni.
7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. Informujemy również, iż w związku z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

VII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Instytutem Nauki Lektikon. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub poprzez wysłanie faktury VAT drogą elektroniczną na adres podany przez kupującego.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.